Vítejte na stránkách naší školy
 

Jsme rodinnou školou pro každého žáka s ohledem na jeho možnosti, schopnosti, potřeby a osobní maximum. Školou otevřenou nápadům, dětem, rodičům i veřejnosti. Usilujeme o přátelskou a bezpečnou atmosféru, ke které napomáhá otevřená komunikace uvnitř i vně školy. V naší škole vytváříme takové zázemí a podmínky, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznávaného a napomáhají učit žáky vytvářet si hezké vztahy k druhým lidem. Vedeme žáky k odpovědnosti za své chování a učení (sebehodnocení).

Žáci základní školy jsou vzděláváni podle ŠVP pro ZV v platnosti od 1. 9. 2011.

Děti v mateřské škole jsou vedeny podle ŠVP Barevný svět“ od 1. 9. 2011. Na jeho základech vytvořily letos paní učitelky pro děti program s názvem „Z pohádky do pohádky“.
 

Motto školy:
 

Kráčíme cestou k sobě i k druhým, k přírodě, od tradic k praktickému životu.

Naším cílem je přivést dítě k poznání sounáležitosti se světem, vybavit ho dostatkem praktických dovedností a umožnit mu tak poznávat svět, do kterého se narodilo,
ve všech jeho barvách.
 

Oba dva školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Zaměření školy:

 

-           Využívání moderních informačních a komunikačních technologií při výuce

-           Poznávání tradic směřujících k praktickému životu

-           Rozvoj citlivého a zodpovědného vtahu k přírodě

-           Samostatnost a zdravé sebevědomí dětí

-           Spolupráce s rodinou

-           Základní etické otázky společenského života člověka

-           Rozvoj komunikace a sociálních vztahů

-           Profesní růst všech zaměstnanců školy

-           Individuální přistup pedagoga ke každému z dětí
 

Celoroční projekty:

Pro zpestření vzdělávací nabídky našich dětí zpracováváme pro letošní rok dva větší projekty, které nás budou provázet v průběhu celého roku. Tyto projekty mají za cíl rozšířit oblasti ekologického povědomí dětí (projekt Les ve škole – škola v lese) a rozvíjet čtenářskou gramotnosti a vztah ke knize (Čteme dětem
a s dětmi).
 

Plánované kroužky pro žáky ZŠ:

Šikovné ruce               povede paní Marie Kelnerová           

Informatika                povede slečna Pavlína Tunderová    

Jóga                            povede slečna Lucie Punčochářová

počítadlo.abz.cz