Vítejte na stránkách naší školy

 

Jsme rodinnou školou pro každého žáka s ohledem na jeho možnosti, schopnosti, potřeby a osobní maximum. Školou otevřenou nápadům, dětem, rodičům i veřejnosti. Usilujeme o přátelskou a bezpečnou atmosféru, ke které napomáhá otevřená komunikace uvnitř i vně školy. V naší škole vytváříme takové zázemí a podmínky, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznávaného a napomáhají učit žáky vytvářet si hezké vztahy k druhým lidem. Vedeme žáky k odpovědnosti za své chování a učení (sebehodnocení).

 

Žáci základní školy jsou vzděláváni podle ŠVP pro ZV v platnosti od 1. 9. 2011.

Děti v mateřské škole jsou vedeny podle ŠVP Barevný svět“ od 1. 9. 2011. Na jeho základech vytvořily letos paní učitelky pro děti program s názvem „Z pohádky do pohádky“.

 

Motto školy:

 

Kráčíme cestou k sobě i k druhým, k přírodě, od tradic k praktickému životu.

 

Naším cílem je přivést dítě k poznání sounáležitosti se světem, vybavit ho dostatkem praktických dovedností a umožnit mu tak poznávat svět, do kterého se narodilo, ve všech jeho barvách.

 

Oba dva školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Zaměření školy:

 

-           Využívání moderních informačních a komunikačních technologií při výuce

-           Poznávání tradic směřujících k praktickému životu

-           Rozvoj citlivého a zodpovědného vtahu k přírodě

-           Samostatnost a zdravé sebevědomí dětí

-           Spolupráce s rodinou

-           Základní etické otázky společenského života člověka

-           Rozvoj komunikace a sociálních vztahů

-           Profesní růst všech zaměstnanců školy

-           Individuální přistup pedagoga ke každému z dětí

 

Celoroční projekty:

 

Pro zpestření vzdělávací nabídky našich dětí zpracováváme pro letošní rok dva větší projekty, které nás budou provázet v průběhu celého roku. Tyto projekty mají za cíl rozšířit oblasti ekologického povědomí dětí (projekt Les ve škole – škola v lese) a rozvíjet čtenářskou gramotnosti a vztah ke knize (Čteme dětem a s dětmi).

 

Historie školy

  Původní Mateřská škola v Hošťce byla provozována ve staré budově (nynějšího pohostinství) spolu se základní školou. Z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek obec začala v roce 1976 situaci řešit výstavbou nové nízkopodlažní budovy, která by plně vyhovovala potřebám mateřské školy. Stavbu realizovala obec převážně s pomocí místních občanů. V roce 1982 měla být škola dána do užívání, došlo však k vážným závadám na konstrukci, proto byla opravována až do března 1984. Ke konečné kolaudaci byla budova nové mateřské školy předána 30. 3. 1984.

  2. 4. 1984 byl zahájen provoz v nové mateřské škole, na kterou se všichni tak dlouho těšili. Pozemek byl zvolen velmi dobře a bylo pamatováno i na školní zahradu, která byla v říjnu a listopadu téhož roku osázená ochrannými dřevinami.

  Rok poté byly opraveny chodníky, komín, oplocená přední část školní zahrady a částečně i zadní část areálu MŠ.

Součástí stavby se stal i byt 2+1 pro budoucí pedagogy.

  Mateřská škola v nové budově je v provozu dle Zakládající listiny od roku 1984 a byla zřízena na dobu neurčitou. Mateřská škola se spojila se základní školou v jeden organizační celek 1. 1. 2000. Prostory byly přeorganizovány a vznikla tak jedna třída pro ZŠ a velká třída MŠ.